tumblr hit tracking tool
Aktuella inlägg
22 July | Löpen Om oss Kontakt
Få testar simkunnighet
Anna Hammar 224 Communication manager, Svensk Simidrott
Nu reser svenskarna utomlands igen
Robin Hellstrand 67 Opinionsbildare
Sund Affärsbyrå går samman med Foocus Affärspartner
Peter Rangemo 100 Rådgivare, Sund Affärsbyrå

Utbildning

Därför firar vi pingst

Av Martin Hagwall 2022-06-06
Kärnan i Kristus budskap är att vi alla föds som jämlikar men att den moraliska kvaliteten i våra gärningar avgör vårt sanna människovärde och därmed rimligen även vår samhällsställning.
Här är dagarna och detta är bakgrunden. En berättelse mer aktuell än någonsin.

Den person i västvärldens historia som har otvivelaktigt högst betydelse och ställning är Jesus Kristus. Berättelsen om Jesus Kristus är densamma som berättelsen om hur västvärlden kom att resa sig ur maktmissbruk, lidande och livegenskap och omvandlas till en moralisk och kulturell internationell centrumpunkt.

Kristus fördömde att vi utnyttjar varandra blott för personlig vinning

Med Jesus Kristus kom kärleksbudskapet, toleransen, förlåtelsen och medmänsklighet att få sitt ideologiska genombrott och upphöjas till högsta lovprisade levnadsmönster. Berättelsen om Jesus är grunden för den samarbetsanda som banat väg för det moderna välstånd vi ser i världen idag.

Människovärdet

Foto: Jesus liv drog fram i ljuset en slumrande ondska inom oss människor som var alltför stor för att kunna gå obemärkt förbi.

Jesus Kristus liv uppvisade en exempellös principfasthet och predikan om ett budskap som tilltalade vår rättskänsla till försvar för de med störst skyddsbehov. Kärnan i Kristus budskap är att vi alla föds som jämlikar men att den moraliska kvaliteten i våra gärningar avgör vårt sanna människovärde och därmed rimligen även vår samhällsställning.

Kristus fördömde att vi utnyttjar varandra blott för personlig vinning. Detta ledde ofrånkomligen till en kollision med dåtidens makt. Att erkänna givmildhetens och jämlikhetens budskap skulle innebära att de hierarkier som under sekler byggts på principer om ”den starkes rätt”, tillsammans med maktens upphöjda ställning skulle ha rasat samman.

Långfredag och påskdagen

Fariséernas lät således döma Jesus till döden av den simpla anledningen att han predikat mänsklighetens förbrödring genom kärlekens dygder. Den fredag vi högtidlighåller som Långfredagen, var synnerligen lång då Jesus lidande här nådde sitt klimax. Bespottad, hånad och förnedrad tvingades han bära sitt eget dödsmonument.

Jesus liv drog fram i ljuset en slumrande ondska inom oss människor som var alltför stor för att kunna gå obemärkt förbi. Detta satte igång diverse märkliga händelseförlopp. Bara två dagar efter korsfästelsen, vad vi firar som Påskdagen, försvinner Jesu kropp under mystiska omständigheter från en tungt bevakad uthuggen klippgrav, som man lät upprätta som gravplats till kroppen.

Berättelse med förnyad kraft

Makten ville genom att ta Jesus av daga att vi skulle glömma bort hans budskap om en från ovan given ide om en jämlikt organiserad mänsklighet. Istället skedde motsatsen och det började talas om att Jesus hade återuppstått från de döda. Jesu lärjungar hade redan hunnit plantera fröet till den kristna kyrkan som förgrenades över världen och ingöt hopp om rättvisa i en värld härjad av penninghunger, själviskhet och maktmissbruk. Ingen militärmakt kunde stoppa denna tanke från att spridas.

Kristi himmelsfärd och Pingst

39 dagar efter påskdagen firar vi Kristi himmelsfärd. Det är nu Jesus öppnar vad man brukar kalla för himlens portar. Nu möjliggörs för första gången för de med öga att se och karaktär att handla rätt att följa Jesus livsmönster här på jorden och därmed även hans väg i efterlivet i ett ”himmelskt” tillstånd där vi kan sägas uppgå i ett perfekt harmoniskt tillstånd i relation till oss själva och världsalltet.

Tio dagar efter Kristi himmelsfärd firar vi Pingst. Det var i samband med Pingst som Jesus sände Den Heliga Ande som en gottgörande energi, alltid närvarande och understödjande de människor bland oss som lever rättfärdiga liv. Som en osynlig hjälp att handla rätt. I samband med Pingst erbjuds även dopet till den breda allmänheten, där vi genom att rensa våra samveten från skuld, avundsjuka och vrede kan iträda i den den kristna gemenskapen.

En helgdag att fira

Sammanfattningsvis är det en stor skatt att vi i Sverige har en tradition av att fira Pingst. Måhända en skatt som ligger dold framför våra ögon och som man numera skrattar åt betydelselösheten i att fira. Vi vill hellre med fanan i hand, beundrar vår egen spegelbild i den blankpolerade rustningar av Gustav Vasas soldater, än att sänka blicken i medlidande med askan i Kristus ansikte.

Under kristendomen glansdagar kunde man spåra en decentraliserande anda där varje by organiserats utifrån en lokal kyrka som blott predikade den universella moralen och dygdemönster, men i övrigt låtit enskilda familjer organisera byns infrastruktur efter lokala omständigheter. Denna utveckling såg sig försvagas under nationalstaternas framfart då man frångick den fristående Katolska kyrkan som en moralisk indirekt världsmakt och istället inordnade den så kallade statskyrkanunder regenten som ytterligare ett redskap i dennes maktbygge.

Nationaldagen och Pingst

Att nationer tar över trons ställning hjälper till att åter uppresa en världsordning kring den starkes rätt, teknisk standardisering, konsolidering och ekonomisk teknokrati på bekostnad av frivillighet, respekt, samarbete och en organisk lokal samhällsstruktur med vördnad för individens och lokalsamhällets organiska ”personlighet”.

Och kanske är det just därför Nationaldagen knuffar Pingst åt sidan. Vem vet, möjligen är det till och med av samma makt idag som för tvåtusen år sedan ville få oss att vända bort blicken från Jesu lärdomar för att på så vis kunna behålla sin egen upphöjda ställning.